Nieuws

Per 1 januari 2014 spelen de volgende zaken:
 1. Stichting Paard heeft een nieuwe website www.stichtingpaard.nl ontwikkeld waarop alle informatie, reglementen en overige documenten te vinden zijn. Bovendien kan via deze website eenvoudig de registers voor de Erkende Paardendierenarts en de Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden worden geraadpleegd.
 2. De tweede toetsingstermijn van het Reglement Erkende Paardendierenarts vangt aan. Dat betekent dat per 1 januari 2014, de paardendierenartsen die per 1 januari 2012 zijn geregistreerd moeten voldoen aan hun erkenningsverplichtingen, nl. of de afgelopen twee jaar het vereiste aantal nascholingspunten is behaald en de actualiseringscursus is gevolgd. Deze toetsing zal in opdracht van Stichting Paard tussen 1 januari en 1 juli 2014 worden uitgevoerd door het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen (KD). Het KD zal u daar separaat over informeren. Wie per 1 juli 2014 niet aan de criteria voor inschrijving voldoet, zal per die datum uit het register worden verwijderd.
 3. Per 1 januari 2014 gelden de volgende nieuwe criteria voor inschrijving:
  1. Het voldoen aan de (inschrijf)voorwaarden van het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD), waarbij de studiepunten van de Erkende Paardendierenarts meetellen voor de verplichte studiepunten binnen het CKRD. Begin 2014 worden alle erkende paardendierenartsen automatisch voor het CKRD aangemeld. De erkende paardendierenartsen worden gevraagd vóór 1 juli 2014 de gevraagde acties voor inschrijving in het CKRD af te ronden. U ontvangt hierover bericht van het KD. Via deze link https://www.kwaliteitdiergeneeskunde.nl/kwaliteit/ckrd kunt u meer informatie vinden over het CKRD. Wie per 1 juli 2014 niet aan de criteria voor inschrijving van het CKRD voldoet, zal per die datum uit het EP register worden verwijderd.
  2. Het hanteren van de algemene voorwaarden van Stichting Paard voor de diensten waarbij een paard ter behandeling wordt aangeboden (zie onder punt 5 een nadere toelichting). Voor het invoeren van de algemene voorwaarden geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2014.
  3. Het adequaat verzekerd zijn voor beroepsaansprakelijkheden (zie onder de algemene voorwaarden, punt 5). Ook dit criterium geldt per 1 juli 2014.
 4. De inschrijfkosten 2014 voor het Register Erkende Paardendierenarts en het Register Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden bedraagt voor leden van de KNMvD € 187,50 en voor niet-KNMvD leden € 312,50. Deze kosten dekken ook de inschrijving in het CKRD. Deze worden medio 2014 in rekening gebracht. Voor de erkende keuringsdierenarts gelden daarnaast de kosten die aan Verin moeten worden betaald voor de (her)beoordelingen.
 5. Op de website is een sjabloon voor de nieuwe algemene voorwaarden Stichting Paard te vinden. Dit sjabloon dient door de paardendierenarts binnen de eigen algemene voorwaarden te worden geïntegreerd. De toelichting op de algemene voorwaarden biedt daarbij nader houvast. De algemene voorwaarden voorzien onder meer in de volgende zaken:
  1. Een bepaling over aansprakelijkheid. De dierenarts dient zelf in artikel 4 van de voorbeeld algemene voorwaarden te bepalen in hoeverre aansprakelijkheden worden uitgesloten. Daartegenover staat de verplichting om een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, die de mogelijke aansprakelijkheden dekt. De VvAA schadeverzekeringen biedt een speciale aanvullende verzekering met uitgebreid dekking voor erkende paardendierenartsen.
  2. Een alternatieve geschillenbeslechting in geval van onenigheden tussen de dierenarts en de klant. Voor conflicten tot een waarde van € 7.500,- heeft Stichting Paard een Geschillencommissie geïnstalleerd. Voor de grotere conflicten is bij het Nederlands Arbitrage Instituut een gespecialiseerde arbitragecommissie geformeerd. Nadere informatie hierover volgt op de website.
  3. In artikel 3 dient de paardendierenarts zelf in te vullen welke termijn wordt gerekend als betalingstermijn en welke kosten zijn verschuldigd aan administratiekosten bij te late betaling.
 6. Ten aanzien van het Reglement Keuringsdierenarts voor Paarden, zal de wijze van herbeoordeling worden aangepast. In plaats van de vaste keuring per 3 jaar, zullen keuringsdierenartsen periodiek eenmaal per 3 jaar worden getoetst. Hierbij wordt een steekproef genomen uit de volledige keuringsdossiers van de afgelopen 3 jaar. U wordt hierover binnenkort nader (via Verin) geïnformeerd.
Mocht u vragen hebben over het bovenstaand, dan kunt u deze per e-mail voorleggen aan info@stichtingpaard.nl.