Informatie EPD

Praktische informatie Erkende Paardendierenarts

Versie december 2023

Stichting Paard

Stichting Paard is regelinghouder van het Reglement Erkende Paardendierenarts (EPD). Stichting Paard stelt vast aan welke eisen een Erkende Paardendierenarts moet voldoen en doet dit op advies van belanghebbenden. De precieze eisen die gesteld worden aan de Erkende Paardendierenarts kunt u terugvinden in het Reglement.
PE-Veterinair voert de administratie en registratie uit van de Erkende Paardendierenarts.

Wat zijn de ingangseisen voor EPD?

De ingangseisen voor Erkende Paardendierenarts zijn:
 • Registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)
 • 75 nascholingspunten behaald in de afgelopen 2,5 jaar, waarvan minimaal 50 punten gericht op de paardengeneeskunde.
 • De actualiseringscursus gevolgd in de afgelopen 2,5 jaar, indien het langer dan 2,5 jaar geleden is dat u het masterdiploma (afstudeerrichting paard) hebt behaald.
 • Bij inschrijven kunnen verklaren dat:
  • u werkzaam en bekwaam bent in de paardengeneeskunde;
  • u een onberispelijke staat van dienst hebt (zie bijlage3 van het reglement);
  • u een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt;
  • u bij het opstellen van een keuringsrapport het meest recente keuringsprotocol van Cluster Paard volgt.

Uw aanmelding wordt in behandeling genomen als alle gegevens heeft aangeleverd en de factuur heeft betaald. Aanmelden kunt u doen bij PE-Veterinair. Als u nog geen PE-Veterinair account heeft dan maakt u die eerst aan, om u vervolgens direct aan te melden voor register Erkende Paardendierenarts.

Wat zijn de eisen voor onderhoud/herregistratie voor EPD?

Voor herregistratie/onderhoud van de inschrijving in het Erkende Paardendierenarts register gelden dezelfde eisen als voor de inschrijving. U dient als dierenarts tenminste 75 nascholingspunten te hebben, waarvan 50 in de paardengeneeskunde. Daarnaast dient u de actualiseringscursus gevolgd te hebben. Uw verzoek tot herregistratie wordt in behandeling genomen na het betalen van de factuur.

Wat is de registratietermijn van EPD?

De registratietermijn van EPD is 2,5 jaar. U krijgt vanuit PE-Veterinair automatische attenderingen, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw EPD-dossier en de verplichtingen die daarbij horen. Wees dus alert op uw registratietermijn.

Kan de master diergeneeskunde (afstudeerrichting paard) meetellen als scholing?

Om het voor dierenartsen die pas zijn afgestudeerd mogelijk te maken om relatief snel Erkend Paardendierenarts te kunnen worden, telt het masterdiploma (afstudeerrichting paard) van de faculteit diergeneeskunde te Utrecht tot 2,5 jaar na afstuderen voor 60 punten mee. Gezien het onlangs genoten onderwijs, vervalt de actualiseringscursus als ingangseis. Stichting Paard, 1.0 d.d. 11-12-23. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze tekst. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt
betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Waar moet de nascholing van EPD aan voldoen?
Stichting Paard heeft een eigen beoordelingskader accreditatie veterinaire nascholing en
professionele ontwikkeling voor erkende paardendierenarts en erkende  keuringsdierenarts voor paarden. In dit beoordelingskader staat omschreven waar de scholing aan moet voldoen en hoe er punten kunnen worden toegekend aan gevolgde scholing. Mocht u specifieke verzoeken hebben dan kunt u die indienen en worden deze getoetst aan het bestaande kader. In de praktijk zien we veel verschillende vormen van scholing. Om wat meer duidelijkheid te geven over het beoordelingskader volgt hieronder een overzicht van verschillende mogelijke vormen van scholing (dit is geen volledige lijst, maar geeft wel een duidelijk beeld van geregistreerde scholingen
in de scholingsdossiers van Erkende Paardendierenartsen).

 • Bijeenkomsten (plenair, intercollegiaal overleg, online) reeds geaccrediteerd bij CKRD:
  • Uw aanwezigheid/deelname aan deze bijeenkomsten worden reeds geregistreerd in CKRD. De scholingspunten zullen automatisch en kosteloos bijgeschreven worden bij uw EPD-dossier in PE-Veterinair.
 • Buitenlandse congressen
  • Uw kunt zelf uw deelname/aanwezigheid aan deze (internationale) congressen aantonen in uw EPD-dossier. Hiervoor dient u zelf een aanvraag te doen in het EPDdossier. Aan het doen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld volgens het beoordelingskader en u krijgt de betreffende punten bijgeschreven in uw EPD-dossier.
 • Bijeenkomsten niet geaccrediteerd bij CKRD:
  • Scholing die niet geaccrediteerd is bij het CKRD wordt niet automatisch bijgeschreven in uw EPD-dossier. U moet daarvoor dus een aparte aanvraag indienen. Aan het doen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Voor iedere scholing kunt u zelf het bewijs van deelname uploaden incl. het programma. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld volgens het beoordelingskader en u krijg te betreffende punten bijgeschreven in uw EPD-dossier.
 • Scholing gericht op complementaire diergeneeskunde
  • Scholing gericht op complementaire diergeneeskunde kan onder voorwaarden mee tellen in het EPD-scholingsdossier. U kunt zelf een aanvraag indienen in het EPDdossier. Aan het doen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld volgens het beoordelingskader en u krijgt de betreffende punten bijgeschreven in uw EPD-dossier. Het aantal scholingspunten dat door middel van complementaire diergeneeskunde behaald kan worden is gemaximaliseerd op 15 van de 75 punten.

Geldt er voor de Erkende Paardendierenarts een CKRD verplichting?

Voor de Erkende Paardendierenarts geldt de verplichting om aan de basiseisen van het CKRD te voldoen (reglement Erkende Paardendierenarts paragraaf 5.1.1). Dit kan de Erkende Paardendierenarts aantonen door deelname aan het CKRD. Het grote voordeel daarvan is dat veel scholingspunten automatisch overgezet worden in het EPD-dossier. Dit zorgt ervoor dat de beoordeling van de scholing gemakkelijker en kosten efficiƫnt kan gebeuren. Het is mogelijk om op een andere manier aan te tonen dat u als dierenarts voldoet aan de eisen, maar dan moet uw gehele scholingsdossier handmatig beoordeeld worden door Stichting Paard. U kunt daarvoor een verzoek indienen bij Stichting Paard.
 

Privacy statement Stichting Paard

Op de website vindt u het privacy statement van Stichting paard

Stichting Paard, 1.0 d.d. 11-12-23. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze tekst. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.