Nieuws december 2022


Intercollegiaal overleg verplicht
Het bestuur van Stichting Paard heeft na overleg met Cluster Paard besloten om de eis met betrekking tot het verplicht volgen van intercollegiaal overleg weer te hervatten. Dit betekent praktisch dat deelname aan CKRD met voldoende nascholingspunten voor intercollegiaal overleg verplicht is. Deze eis was tijdelijk uitgesteld vanwege beperkt aanbod en is vervolgens langer uitgesteld vanwege Coronamaatregelen. Inmiddels is er meer dan voldoende aanbod en mogelijkheden om intercollegiaal overleg te volgen. Wij zijn van mening dat intercollegiaal overleg een zeer belangrijke vorm van nascholing is die past binnen de erkenningsregelingen van paardendierenartsen. Per 1 juli 2023 wordt de intercollegiale overleg eis weer gecontroleerd bij deelnemende dierenartsen (EPD, EKDP). Controleer dus tijdig of u voldoende punten heeft. 

Updaten van het Reglement EPD en EKDP
De diergeneeskundige sector en de veterinaire nascholing is altijd in beweging. Reden om ook de huidige Reglementen van Erkende Paardendierenarts (EPD) en Erkende Keuringsdierenartsen voor Paarden (EKDP) te herzien. Het bestuur van Stichting Paard zal in het komende halfjaar op basis van gesprekken met belanghebbenden de Reglementen en bijlagen herzien. Wanneer deze gereed zijn zal u als deelnemende dierenarts ook geïnformeerd worden. Heeft u vooraf zelf suggesties/opmerkingen met betrekking tot de Reglementen dan kunt u deze voor 18 januari 2023 aanleveren bij Stichting Paard (info@stichtingpaard.nl). 
 
Tarieven Stichting Paard
Via deze weg willen wij u graag mededelen wat de tarieven worden voor 2023. De afdracht voor Stichting Paard wordt € 85,- voor EPD en € 325,- voor EKDP per jaar. De facturatie wordt jaarlijks uitgevoerd door PE-Veterinair. Indien uw herregistratie gedurende het kalenderjaar plaatsvindt ontvangt u een factuur voor het gehele jaar. Mocht u niet willen herregisteren in 2023 dan dient u dit uiterlijk een maand voor het aflopen van uw periode kenbaar te maken bij PE-Veterinair.
Kosten voor de toetsing van dierenartsen in het kader van EKDP worden direct door de certificerende instelling Kiwa VERIN in rekening gebracht bij de deelnemende dierenarts.
Voor EPD geldt dat indien er nascholingsdossiers worden ingediend die niet geaccrediteerd zijn via het accreditatiebureau van PE-Veterinair dat er per nascholing € 12,- in rekening wordt gebracht bij de indienende dierenarts. Dus het blijft mogelijk om niet geaccrediteerde nascholing of nascholing die is geaccrediteerd bij een ander accreditatiebureau in te dienen voor EPD maar wel tegen (administratie/beoordelings)kosten omdat de beoordeling volgens de algemene beoordelingsregels voor de accreditatie van Deskundigheidsbevordering (DKB) opgesteld door Stichting Paard noodzakelijk is. De aanleiding is het sterk toegenomen aantal aanvragen voor beoordeling van niet-geaccrediteerde activiteiten, dit aantal is de afgelopen jaren verviervoudigd. Op deze manier worden de kosten voor de beoordeling gedragen door de dierenartsen die hier zelf gebruik van maken. De facturatie hiervan loopt via PE-Veterinair.
De genoemde bedragen zijn excl. BTW.
 
Stand van zaken beoordelingscommissie – Regeling EKDP
Tijdens de laatste bijeenkomst van de Erkende Keuringsdierenartsen voor Paarden (EKDP) zijn de plannen voor de vorming van een Commissie Diagnostische Beeldvorming voorgelegd aan de groep EKDP. Door de vorming van deze commissie worden de beoordelingssystemen voor o.a. de stamboeken en de toetsing van de EKDP gecentraliseerd.
Intussen zijn de ontwikkelingen zo ver dat de commissie op relatief korte termijn aan de slag zou kunnen. Het KWPN is overeengekomen een afnemer van diensten te zijn (PROK merries, straalbeen/spat hengsten en nakomelingenonderzoek) en de verzekeraars en VSN juichen dit initiatief toe.
De commissie zal bij iedere beoordeling bestaan uit een voorzitter aangevuld met 2 erkende keuringsdierenartsen paard uit een grotere poule van erkende keuringsdierenartsen paard die zich hiervoor beschikbaar stellen. De commissie zal afzonderlijk aangeleverde beelden beoordelen en een gezamenlijk advies uitbrengen aan de aanleverende partij. De beelden kunnen door de insturende EKDP ge-upload worden met toevoeging van de bijbehorende vraagstelling. Verwachte kosten hiervan zijn € 1, - per foto excl. btw. Deze kosten kunnen door de dierenarts worden doorberekend aan de opdrachtgever.
De beoordelingskosten zullen door de betreffende stamboeken gefactureerd worden bij de eigenaar. De commissie factureert aan eventuele derden indien het geen stamboek betreft.
Tevens zal de commissie beoordelingen van het beeldmateriaal uitvoeren in het kader van de erkenningsregeling EKDP.
Het streven is om het nieuwe beoordelingssysteem begin 2023 operationeel te hebben. Op het moment dat dit geactiveerd wordt zullen de deelnemende erkende keuringsdierenartsen voor paarden op de hoogte gebracht worden.
 
Gevoerde overleggen
Cluster Paard: In overleg met Cluster Paard is o.a. gesproken over de eis met betrekking tot intercollegiaal overleg. Cluster Paard geeft aan groot voorstander te zijn van de herinvoering van de intercollegiaal overleg eis vanwege de grote leercurve die dierenartsen ervaren door samen casuïstiek te bespreken.
Ook is er gesproken over de vindbaarheid van een E(K)PD dierenarts op de site, via het register van PE-Veterinair. Dit wordt als moeilijk ervaren en dit wordt ook door stakeholders bevestigd. De wijze van het tonen van E(K)PD is lastig aan te passen. Voorlopig heeft Stichting Paard besloten om als service aan deelnemers van College van Belanghebbenden van Stichting Paard (o.a. verzekeraars) en Cluster Paard minstens eenmaal per jaar de up-to-date lijst te zenden met de namen van de deelnemende dierenartsen, waarmee zij ook staan ingeschreven in het openbare register. 
Verder is besproken dat vanuit Cluster Paard acties gevoerd worden om de herkenbaarheid van E(K)PD te vergroten door o.a. het schrijven van artikelen in verscheidenen tijdschriften die door zowel dierenartsen als leken worden gelezen. 
Stakeholders overleg 4 oktober 2022: In het overleg met de Stakeholders (College van Belanghebbenden) is gesproken over hoe wij voor deelnemende dierenartsen aan de erkenningsregeling nog meer meerwaarde kunnen creëren. Ook is er gesproken over het keuringsformulier en de het gebruik van verschillende digitale vormen. Besloten is dat voorlopig het keuringsformulier van de KNMvD de gouden standaard is.
 
Samenstelling bestuur Stichting Paard
Per 1 september 2022 is het bestuur van Stichting Paard op zoek naar een nieuw bestuurslid door het aflopen van de bestuurstermijn van Frederik Schutte. Frederik Schutte heeft zich jarenlang als bestuurslid ingezet voor Stichting Paard en wij willen hem dan ook bedanken voor zijn inzet als bestuurder. We zijn blij dat Frederik Schutte heeft aangegeven beschikbaar te blijven als adviseur. De procedure voor het aantrekken van een nieuw bestuurslid loopt en wij hopen snel een nieuw bestuurslid te kunnen benoemen.  
 
Herinnering: Gebruik keurmerk Erkende Paardendierenarts en Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden
Graag brengen wij nogmaals onder de aandacht dat u als deelnemende dierenarts gebruik kunt maken van de door de Stichting Paard ontworpen keurmerken. Stichting Paard heeft twee keurmerken ontworpen. Een voor de door Stichting Paard Erkende Paardendierenarts (EPD) en een voor de door Stichting Paard Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden (EKDP). Om uw erkende status kenbaar te maken mag gebruik worden gemaakt van het keurmerk. Zo kunnen anderen u gemakkelijk herkennen als geregistreerd erkende paardendierenarts.
De keurmerken mogen o.a. worden gebruikt op briefpapier, website en in e-mails. De keurmerken zijn auteursrechtelijk beschermd en als beeldmerk vastgelegd.
Aan het gebruik van de keurmerken is daarom een aantal voorwaarden verbonden. Door gebruik te maken van de keurmerken wordt ingestemd met de volgende algemene voorwaarden:
 1. Het keurmerk erkende paardendierenarts en het keurmerk erkende keuringsdierenarts voor paard zijn uitgegeven door Stichting Paard.
 2. Het intellectueel eigendom is van Stichting Paard door middel van het auteursrecht en het merkenrecht.
 3. De keurmerken zijn bedoeld om visueel te maken dat de paardendierenarts of keuringsdierenarts geregistreerd staat in het kwaliteitsreglement.
 4. De registers van Stichting Paard geven uitsluitsel over de geldigheid van registraties voor paardendierenartsen en keuringsdierenartsen. Het keurmerk is slechts een hulpmiddel om de registratie kenbaar te maken.
 5. Het keurmerk moet in zijn geheel worden gebruikt door de paardendierenarts of keuringsdierenarts zodat duidelijk is dat het keurmerk verwijst naar een geldige registratie in het register van Stichting Paard. Het is voor niet geregistreerde paardendierenartsen niet toegestaan om het keurmerk te gebruiken, voeren of weer te geven.
 6. De gebruiker van het keurmerk vrijwaart Stichting Paard van alle claims die voortvloeien uit het al dan niet opzettelijk onjuist voeren van het keurmerk.
 7. Stichting Paard heeft het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het keurmerk zonder vermelding van zijn naam of onder vermelding van een andere naam.
 8. Stichting Paard is bevoegd een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding in te stellen tegen degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt.
 9. De keurmerken mogen niet worden gebruikt op een manier waardoor een negatief beeld wordt gegeven over de registratie in de registers van Stichting Paard.
 10. De keurmerken zijn gedeponeerde beeldmerken, die in de Benelux zijn geregistreerd. Het keurmerk is daarom wettelijk beschermd en mag niet onrechtmatig worden gebruikt. Indien dat wel wordt gedaan kan Stichting Paard juridische acties ondernemen.
 11. Stichting Paard is bevoegd de keurmerken te wijzigen in een nieuw beeldmerk of het beeldmerk in te trekken voor collectief gebruik.
 12. Het recht op gebruik van de keurmerken eindigt, onverminderd door het bepaalde in de wet en/of statuten, door:
  1. Verval of nietigheid van de registratie van een paardendierenarts of keuringsdierenarts;
  2. Verval of nietigheid van een erkenning, welke eerder was verstrekt door Stichting Paard;
  3. Schending van dit reglement;
  4. Ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik door het bestuur van Stichting Paard.
Indien u interesse heeft in het gebruik van het keurmerk, stuur dan een e-mail naar info@stichtingpaard.nl

Vragen / opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief, dan vindt u hieronder tot wie u zich kunt richten.