Informatie EKDP

Praktische informatie Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden

Versie december 2023

Stichting Paard

Stichting Paard is regelinghouder van het Reglement Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden (EKDP). Stichting Paard stelt vast aan welke eisen een Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden moet voldoen en doet dit op advies van belanghebbenden. De precieze eisen die gesteld worden aan de Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden kunt u terugvinden in het Reglement.
Kiwa VERIN voert de toetsing uit van Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden. De toetsing bestaat onder andere uit een locatieaudit en de beoordeling van een selectie van keuringsdossiers en bijhorende serie röntgenopnamen door de toetsingscommissie. PE-Veterinair houdt het EKDP-register bij.

Wat zijn de ingangseisen voor EKDP?
De ingangseisen voor Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden zijn:
- Registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg (CIBG);
- Registratie in het register Erkende Paardendierenarts (EPD);
- Het gevolgd hebben van de cursus ‘Keuring van het Paard’ of vergelijkbare cursus;
- Het gevolgd hebben van de cursus ‘Cornage onderzoek van het Paard’ of vergelijkbare
cursus;
- Tenminste 60 volledig uitgevoerde protocollaire keuringen;
- Deelnemersovereenkomst met Kiwa VERIN;
- Locatieaudit gehad zonder ernstige bemerkingen
U kunt zich aanmelden voor EKDP bij de certificerende instelling Kiwa VERIN. Indien u aan de
ingangseisen voldaan heeft wordt u in het register EKDP opgenomen. Kiwa VERIN plant met u een
aparte afspraak in voor de audit en de toetsing van de keuringsdossiers en series röntgenopnamen.
Voor de audit en toetsing door Kiwa VERIN ontvangt u een factuur van Kiwa VERIN. De factuur van de
audit ontvangt u dus naast de jaarlijkse afdracht aan Stichting Paard. De facturatie van Stichting
Paard verloopt via PE-Veterinair.

NB: let op bij wijzigingen doorgeven, met name bij een wijziging van praktijk. U geeft de wijzigingen voor EPD door aan PE-Veterinair, maar informeer als u deelneemt aan EKDP ook Kiwa VERIN. Zij kunnen dan beoordelen of het noodzakelijk is dat voor uw nieuwe praktijk een locatieaudit noodzakelijk is.

Wat zijn de eisen voor onderhoud/herregistratie voor EKDP?

Voor herregistratie/onderhoud van de inschrijving in het Erkende Keuringsdierenarts register gelden dezelfde eisen als voor de inschrijving. U dient voldoende protocollaire keuringsrapporten opgesteld te hebben en uw keuringsdossiers en series röntgenopnamen zijn als voldoende beoordeeld door de toetsingscommissie. Daarnaast bent u aanwezig geweest bij de bijeenkomsten van de keuringsdierenartsen. Als u al als EKDP dierenarts geregistreerd staat, zal in het jaar waarin uw registratietermijn verloopt Kiwa VERIN contact met uw opnemen voor een locatieaudit en het inzien van uw keuringsoverzicht voor de steekproef van keuringsdossiers. De keuringsdossiers en series röntgenopnamen zullen vervolgens door de toetsingscommissie beoordeeld worden.

Welke gevolgen het verlies van de EPD-registratie voor uw EKDP-registratie?

Op het moment dat u geen EPD-registratie meer heeft, heeft dit gevolgen voor uw EKDP-registratie. Als u niet meer bent ingeschreven in het register Erkende Paardendierenarts voldoet u niet meer aan de eisen voor onderhoud en herregistratie voor EKDP. Als dierenarts bent u zelf verantwoordelijk om aan te geven dat u niet meer aan de eisen voldoet. De certificerende instelling toetst bij de audit of u op dat moment voldoet aan de EPD-eis. Daarnaast heeft Stichting Paard de mogelijkheid om dit ook tussentijds te toetsen. Als u niet voldoet volgt er, conform de sanctiecatalogus, uitsluiting. Het is dus zeer belangrijk om goed in de gaten te houden of u aan alle eisen voldoet.

Wat is registratietermijn voor EKDP?

De registratietermijn voor EKDP is 3 jaar. U blijft zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw EKDP-dossier en de verplichtingen die daarbij horen. Wees dus alert op uw registratietermijnen.

Privacy statement Stichting Paard
Op de website van Stichting Paard vindt u het privacy statement
Stichting Paard, 1.0 d.d. 11-12-23. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze tekst. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.