Erkende Paardendierenarts

De Stichting Paard is regelinghouder van het Reglement Erkende Paardendierenarts.
De registratie van erkende paardendierenartsen is op 1 januari 2012 in werking getreden.

Het Reglement Erkende Paardendierenarts beoogt een systeem in het leven te roepen waarmee de kwaliteit van paardendierenartsen wordt geborgd door het volgen van relevante nascholing en het naleven van bepaalde verplichtingen. Het Reglement voorziet erin dat dierenartsen die aan de gestelde eisen voldoen en daarop onafhankelijk worden getoetst, erkend worden door de Stichting Paard. Op basis hiervan kunnen de betrokken dierenartsen in het register Erkende Paardendierenarts worden opgenomen.

De Stichting Paard bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van dit Reglement. De randvoorwaarden hebben betrekking op:
  • veterinair handelen en intercollegiaal overleg;
  • een zorgvuldige totstandkoming van de opdrachtovereenkomst met opdrachtgevers en een adequate dekking van beroepsaansprakelijkheden;
  • onafhankelijkheid en geheimhouding;
  • voorwaarden waaraan de erkenning van nascholingsopleidingen dienen te voldoen;
  • de registratie en controle van gevolgde nascholing door het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen;
  • de inschrijving in het register Erkende Paardendierenarts.
Toetsing van de toelatingseisen van de Erkende Paardendierenarts wat betreft de hoedanigheid van de dierenarts en de gevolgde nascholing wordt uitgevoerd door Dactari, die daartoe een overeenkomst heeft gesloten met de Stichting Paard. In deze overeenkomst worden de nadere afspraken omtrent de beoordeling van toelatingseisen, beoordelingstermijnen en kosten geregeld.