Nascholing

De basis voor de erkenning van nascholing door Stichting Paard (als punten / uren) ligt besloten in de binnen de beroepsgroep paardendierenartsen erkende noodzaak de vakkennis en -kunde adequaat bij te houden en uit te breiden (“deskundigheidsbevordering”). Aldus wordt inhoud aan het concept van “life long learning” gegeven. De erkenning door Stichting Paard vindt plaats op basis van de accreditatie die voor een nascholing is verleend.
 
De aanvraag voor accreditatiepunten wordt beoordeeld door de Technische Commissie van de Groep Geneeskunde Paard  (TEC) die is ingesteld door het Bestuur van de Groep Geneeskunde Paard (GGP) van de KNMvD. De TEC  wordt op representatieve basis samengesteld uit praktiserende paardendierenartsen en wetenschappelijk medewerkers van de Faculteit Diergeneeskunde, of gelijkwaardige onderzoeksinstituten voor paarden, eventueel uitgebreid met andere deskundigen.

Voor nascholingsaanbieders die accreditatiepunten voor hun cursus willen aanvragen, ga naar de website van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen (KD).

Voor aanvragen van nascholingspunten voor gevolgde nascholing in het buitenland, kunt u op de website van het KD informatie en een formulier vinden.

Om in aanmerking te komen voor individuele accreditatiepunten dient u de volgende stukken aan te leveren bij het KD:
  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier, te downloaden via website van het KD. [verplicht voor accreditatie]
  • Bewijs van deelname van de betreffende nascholingsactiviteit, b.v. certificaat. [verplicht voor accreditatie]
  • Programma incl. tijdlijnen van de betreffende nascholingsactiviteit. [verplicht voor accreditatie]
  • Aanvullend studiemateriaal [facultatief]
Specialistenregister
Paardendierenartsen die zijn ingeschreven in een specialistenregister, moeten op basis van die registratie aan bepaalde nascholingseisen voldoen. Stichting Paard erkent deze nascholingseisen. Een bewijs van inschrijving in een van de volgende specialistenregisters wordt equivalent verklaard met 150 nascholingspunten in 5 jaar:
Nederlands Veterinair Specialistenregister:
-      Chirurgie Paard
-      Inwendige ziekten Paard
-      Reproductie Paard
European Board of Veterinary Specialisation:
-      European College of Animal Reproduction – Equine
-      European College of Equine Internal Medicine
-      European College of Veterinary Surgery – Equine
American Board of Veterinary Specialities:
-      American College of Veterinary Surgeons – Equine
-      American College of Veterinary Internal Medicine – Equine
De erkenning van de nascholingseisen laat de overige eisen voor erkenning (eigen verklaring, inschrijving CKRD en actualiseringscursus) onverlet.

Net-afgestudeerden
De vraag die is opgekomen is of net-afgestudeerde dierenartsen met een Master Paard zich kunnen inschrijven als erkende paardendierenarts. Stichting Paard erkent het Master mono-programma Paard van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht als een equivalent van 60 nascholingspunten wanneer deze niet langer dan 2,5 jaar daarvoor is afgerond. De datum van afgifte van het diploma (of afstudeerverklaring van de Faculteit) is bepalend voor het moment van de puntentelling. De erkenning van het Master mono-programma Paard laat de overige eisen voor erkenning (eigen verklaring, inschrijving CKRD en actualiseringscursus) onverlet.