Nascholing

De basis voor de erkenning van nascholing door Stichting Paard (als punten / uren) ligt besloten in de binnen de beroepsgroep paardendierenartsen erkende noodzaak de vakkennis en -kunde adequaat bij te houden en uit te breiden (“deskundigheidsbevordering”). Aldus wordt inhoud aan het concept van “life long learning” gegeven. De erkenning door Stichting Paard vindt plaats op basis van de accreditatie die voor een nascholing is verleend.
 
Beoordelingskader accreditatie
Stichting Paard heeft de algemene beoordelingsregels voor de accreditatie van Deskundigheidsbevordering (DKB) voor de EPD en EKDP vastgesteld. Alleen nascholingspunten die overeenkomstig dit beoordelingskader door een accreditatiecommissie zijn toegekend, worden voor (her)registratie als EPD en/of EKDP erkend. In het protocol wordt de toewijzing van accreditatiepunten omschreven om te voorkomen dat iedere accrediterende instelling eigen normen hanteert. Het protocol kunt u hier downloaden.
 
Scholingspunten van nascholingsaanbieders die accreditatie via PE-Veterinair hebben aangevraagd worden geheel automatisch aan het persoonlijke dossier van Erkende Paardenartsen toegevoegd. Scholing die door een ander accreditatiebureau is goedgekeurd (bijvoorbeeld in het buitenland) kan op individuele basis worden ingediend binnen het persoonlijke dossier op PE-Veterinair. Om in te loggen op PE-Veterinair klik hier . Heeft u vragen over het persoonlijk dossier of het aanvragen van punten voor een nascholing? Neem dan contact op met PE-Veterinair.
 
Het is ook mogelijk om uw persoonlijk dossier via de PE-online app te benaderen. Klik hier voor meer informatie.

Specialistenregister
Paardendierenartsen die zijn ingeschreven in een specialistenregister, moeten op basis van die registratie aan bepaalde nascholingseisen voldoen. Stichting Paard erkent deze nascholingseisen. Een bewijs van inschrijving in een van de volgende specialistenregisters wordt equivalent verklaard met 150 nascholingspunten in 5 jaar:
Nederlands Veterinair Specialistenregister:
-      Chirurgie Paard
-      Inwendige ziekten Paard
-      Reproductie Paard
European Board of Veterinary Specialisation:
-      European College of Animal Reproduction – Equine
-      European College of Equine Internal Medicine
-      European College of Veterinary Surgery – Equine
American Board of Veterinary Specialities:
-      American College of Veterinary Surgeons – Equine
-      American College of Veterinary Internal Medicine – Equine
De erkenning van de nascholingseisen laat de overige eisen voor erkenning (eigen verklaring, inschrijving CKRD en actualiseringscursus) onverlet.

Net-afgestudeerden
De vraag die is opgekomen is of net-afgestudeerde dierenartsen met een Master Paard zich kunnen inschrijven als erkende paardendierenarts. Stichting Paard erkent het Master mono-programma Paard van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht als een equivalent van 60 nascholingspunten wanneer deze niet langer dan 2,5 jaar daarvoor is afgerond. De datum van afgifte van het diploma (of afstudeerverklaring van de Faculteit) is bepalend voor het moment van de puntentelling. De erkenning van het Master mono-programma Paard laat de overige eisen voor erkenning (eigen verklaring, inschrijving CKRD en actualiseringscursus) onverlet.